Na osnovu člana 21 do 27 Zakona o društvenim djelatnostima (Sl.list  SRCG br. 19/90, 25/90, 6/91 i Sl.list RCG br. 21/95, odredbi Zakona o javnim preduzećima Sl.list SRCG  br. 6/91, odredbi Zakona o imovini Republike Crne Gore (Sl.list RCG br. 44/99), odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02) i odluke  SO Kotor o organizovanju Kulturnog centra „Nikola Đurković“- Kotor kao javne ustanove ( Sl.list RCG – opštinski propisi br. 3/92 i Sl.list Opštine Kotor br. 1/94, 1/96,4/98 i 2/2006), Upravni odbor Javne ustanove Kulturni centar“Nikola Đurković“- Kotor na sjednici održanoj dana  2006.  godine donio je :

S T A T U T

JAVNE USTANOVE KULTURNI CENTAR „NIKOLA ĐURKOVIĆ“

KOTOR

 

1. OSNOVNE ODREDBE

Član   1.

Ovim Statutom se uređuju odnosi u radu i poslovanju Ustanove a naročito:

 • osnovne odredbe,
 • naziv i sjedište Ustanove (firma Ustanove),
 • djelatnost Ustanove,
 • kapital (sredstva) i finansiranje Ustanove,
 • uslovi za promjenu osnivača,
 • upravljanje i rukovođenje Ustanovom,
 • prestanak - gašenje Ustanove,
 • organizacija rada Ustanove,
 • prava, obaveze i odgovornost radnika Ustanove,
 • informisanje radnika,
 • saradnja sa sindikatom,
 • zaštita životne sredine,
 • poslovna tajna,
 • postupak donošenja i izmjene Statuta,
 • opšta akta Ustanove,
 • prelazne i završne odredbe,
 • druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Ustanove.

 Član 2.

Osnivač Javne ustanove Kulturni centar „Nikola Đurković“- Kotor (u daljem tekstu : Ustanova)  je Skupština opštine Kotor ( u daljem tekstu : Osnivač).

2.  NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE (FIRMA USTANOVE)

Član   3.

Ustanova posluje pod punim imenom : Javna ustanova Kulturni centar „ Nikola Đurković“- Kotor. 
Skraćeni naziv je : Kulturni centar Kotor.

Član  4.

Sjedište Ustanove je u Kotoru- Stari grad br. 268.

Član  5.

U pravnom prometu sa trećim licima Ustanova posluje u svoje ime i za svoj račun. Za svoje obaveze Centar odgovara svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Član    6.

Ustanova ima svoj žiro račun kod Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Član   7.

Ustanova ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Ustanove je okruglog oblika, prečnika 3 cm. u kome je upisan puni naziv : Javna ustanova Kulturni centar „ Nikola Đurković“- Kotor, a u sredini pečata je grb grada Kotora.

Štambilj Ustanove je pravougaonog oblika, 6x2 cm sa upisanom firmom i sjedištem Ustanove kao na pečatu i praznim prostorom za upis  broja  akta  i datuma protokola

3.   DJELATNOST   USTANOVE

Član    8.

Djelatnost Centra je od javnog interesa i obuhvata :

 •  organizovanje i unapređivanje kulturno-umjetničke djelatnosti i kulturnog života u opštini;
 • organizovanje i priređivanje kulturno-umjetničkih nastupa, pozorišnih predstava, književnih večeri, likovnih izližbi i sl;
 •  prikazivanje bioskopskih predstava;
 •  bibliotečka djelatnost;
 •  unapređenje amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva;
 • organizovanje tradicionalnih i drugih kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu, te obavljanje drugih poslova koje Osnivač stavi u nadležnost Centra.

 Pretežna djelatnost Ustanove je : 92310 – UMJETNIČKO I KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I SCENSKA UMJETNOST.

Član  9.

Pored djelatnosti iz člana 8. Centar može obavljati i druge djelatnosti koje odredi Statutom, radi sticanja sredstava za dodatno finansiranje osnovne djelatnosti, kao što su : organizovanje izložbi prodajnog karaktera, sajmova knjiga, organizovanje prodaje propagandnog, kulturno-obrazovnog, informatičkog i slično materijala, organizovanje igara za zabavu i razonodu, organizovanje djelatnosti shodno Zakonu o kinematografiji i sl.

 Centar može izdavati poslovni prostor u zakup trećim licima, po postupku predviđenom zakonom i propisom Opštine.

 Centar može obavljati poslove iz stava 1. i 2. ovog člana pod uslovom da time ne ugrozi nesmetano obavljanje djelatnosti iz člana 8. Statuta.

Za obavljanje djelatnosti iz stava 1. Centar je dužan da vodi propisanu knjigovodstvenu evidenciju skladu sa zakonom.

 Član   10.

Odluku o promjeni djelatnosti Ustanove donosi Osnivač.

4. KAPITAL (SREDSTVA) I FINANSIRANJE USTANOVE

Član   11.

Za obavljanje djelatnosti Centar koristi i upravlja objektima koje čine : kompleks zgrada anagrafski br. 280/1 i 280/2 na kat.parceli 17, zgrada Kina „Boka“ na kat.parceli 134, kao i objekat ljetnje pozornice na kat.parceli 331, sve u Starom gradu.

 Centar je dužan objekte iz stava 1 .ovog člana koristiti u skladu sa Zakonom o imovini RCG (Sl.liast RCG br.44/99( i Zakona o javnim preduzećima (Sl.list SRCG br. 6/91).

 Imovinu Centra čine pokretne stvari, imovinska i druga prava.

Član  12.

Ustanova se finansira :

 • iz budžeta Opštine,
 • prodajom usluga na tržištu,
 • iz sopstvenih sredstava ( prihodi od ulaznica i članarine),
 • na osnovu zaključenih ugovora ( produkcija predstava i sl.),
 • iz dopunskih djelatnosti ( ugovori o zakupu i sl.),
 • iz drugih izvora.

 Ustanova podnosi Osnivaču  na kraju godine izvještaj o radu, materijalnom i finansijskom poslovanju.

5. USLOVI ZA PROMJENU OSNIVAČA

 Član     13.

Uz saglasnost Osnivača Ustanovi mogu pristupiti novi osnivači, pravna ili fizička lica, u svojstvu suosnivača, po kriterijumima i postupku koji utvrdi Osnivač.

 Član     14.

Ugovorom o pristupanju detaljno se regulišu međusobni odnosi između Osnivača i suosnivača u skladu sa osnivačkim aktom i zakonom.

6. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE USTANOVOM

Član   15.

 Organi upravljanja Ustanove su:

 • Upravni odbor,
 • Direktor Ustanove.

  A . Upravni odbor:

 Član   16.

Upravni odbor je organ upravljanja i rukovođenja Ustanovom kojeg  imenuje Osnivač.

 Mandat Upravnom odboru traje četiri godine.                         

 Član  17.

Upravni odbor ima pet članova od kojih su dva istaknuti kulturni radnici, dva predstavnici Osnivača i jedan predstavnik radnika Ustanove, koje imenuje i razrešava Skupština opštine Kotor – Osnivač.

 U radu Upravnog odbora učestvuje i direktor Ustanove bez prava odlučivanja.

Osim izbora i razrešenja Upravnog odbora Skupština opštine kao Osnivač :                  

 • daje saglasnost na izbor Direktora,
 • daje saglasnost na Statut,
 • usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Centra,
 • daje saglasnost na finansijski plan i program rada,
 • odlučuje o statusnim promjenama, promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Centra,
 • vrši druga prava iz okvira prava i dužnosti Osnivača.

Saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra daje Predsjednik Opštine.

Osnivač odgovara za obaveze Centra u oblasti djelatnosti iz člana 8. ovog Statuta , u  slučajevima predviđenim zakonom, te odlučuje o preduzimanju mjera zaštite javnog interesa po posebnom zakonu.

Član   18.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove :

 • Usvaja plan i program rada Ustanove, te isti proslijeđuje Osnivaču na saglasnost sa predlozima i  mjerama za izvršenje istog,
 • Predlaže Osnivaču statusne promjene Ustanove,
 • Usvaja završni račun Ustanove i finansijski plan i isti proslijeđuje Osnivaču na razmatranje i saglasnost,
 • Usvaja izvještaj o radu Ustanove i isti sa predlogom mijera dostavlja Osnivaču,
 • Vrši izbor direktora po javnom konkursu i odluku o izboru, odnosno razrešenju proslijeđuje Osnivaču na saglasnost,
 • Imenuje vršioca dužnosti direktora na period od šest mjeseci,
 • Odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnih i pokretnih sredstava Ustanove u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima,
 • Donosi Statut Ustanove i isti prosleđuje Osnivaču na saglasnost,
 • Donosi  investicione odluke u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima,
 • Donosi opšta akta Ustanove,
 • Utvrđuje cijenu pružanja usluga , zakupnine i slično,
 • Odlučuje u drugom stepenu u upravnom postupku u vezi sa pravima, dužnostima i odgovornosti radnika,
 • Imenuje i razrješava članove stalnih ili povremenih komisija , stručnih ili radnih tijela,
 • Daje smjernice za rad direktoru,
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i opštim aktima Ustanove.                           

Upravni odbor svoje poslove obavlja samostalno, sem u slučajevima kada je dužan da prethodno pribavi saglasnost Osnivača u skladu sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i opštim aktima Ustanove.

Član   19.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik, a odluke se donose većinom glasova svih članova.

Upravni odbor donosi odluke ukoliko na sjednici prisustvuje većina ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 B. Direktor Ustanove :

Član   20.

Direktor je organ rukovođenja i upravljanja Ustanovom kojeg bira Upravni odbor  na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Osnivača,  na mandatni period od četiri godine.

Po isteku mandatnog perioda isto lice može biti ponovo izabrano na javnom konkursu.

Član    21.

U slučaju prekida mandata, razrešenjem ili iz bilo kog drugog razloga, Upravni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora do raspisivanja konkursa, ali ne duže od šest mjeseci.

Član   22.

Za Direktora Ustanove može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove :

 • da ima završenu visoku školsku spremu- fakultet društvenih nauka,
 • da ima radno iskustvo od najmanje tri godine,
 • da nema smetnji za izbor za poslovodnog organa utvrđenih zakonom.

Upravni odbor može konkursom da zahtjeva dostavljanje programa rada i razvoja Ustanove od kandidata koji konkurišu za direktora, kao i da ponudi lični dohodak po ugovoru izabranom kandidatu.

Član   23.

Direktor  Ustanove :             

 • Predstavlja i zastupa Ustanovu,
 • Organizuje i rukovodi procesom rada Ustanove,
 • Samostalno donosi odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i opštim aktima Ustanove,
 • Predlaže Upravnom odboru poslovnu politiku, plan i program rada,
 • Utvrđuje predlog završnog računa, izvještaja o finansijskom poslovanju i radu Ustanove,
 • Izvršava odluke Upravnog odbora,
 • Ima pravo da obustavi od izvršenja  odluke Upravnog odbora, ukoliko smatra da su u suprotnosti sa zakonom i o tome je dužan da, bez odlaganja, obavijesti nadležne državne organe i službe,
 • Predlaže Upravnom odboru donošenje opštih akata Ustanove,
 • Odlučuje u prvom stepenu u upravnom postupku o pravima, obavezama i odgovornostima radnika,
 • Naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana i programa rada,
 • Odlučuje o svim pitanjima u skladu sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i opštim aktima Ustanove,
 • Odgovoran je za zakonitost rada Ustanove.

C .Opoziv – razrešenje organa upravljanja Ustanove

Član   24.

Član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako savijesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način zakonu i Statutu Ustanove.

             Obavezno razriješenje dužnosti člana Upravnog  odbora nastupa u slučajevima :

 • Prestankom radnog odnosa članovima Upravnog odbora koji su birani na tu dužnost iz redova zaposlenih u Ustanovi,
 • Opozivom,
 •  Na lični zahtjev,
 • Izborom na radno mjesto Direktora Ustanove,
 • Ako je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora  dužu od šest mjeseci ili kaznu zatvora koja ga čini nepodobnim za obavljanje te dužnosti.

Inicijativu za opoziv ili razrešenje može podnijeti predsjednik Upravnog odbora, Upravni odbor većinom glasova, Direktor Ustanove i Osnivač.

Član   25.

Pored slučajeva propisanih zakonom, Upravni odbor može razriješiti Direktora Ustanove prije isteka mandata u slijedećim slučajevima :

 • Ako Direktor sam podnese ostavku,
 • Ako je njegovom krivicom nanijeta šteta većeg obima državnoj imovini kojom raspolaže i uprvlja Ustanova,
 • Ako Upravni odbor ili Osnivač.prilikom usvajanja izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove, utvrde krivicu Direktora za neizvršavanje plana i programa rada Ustanove,
 • Ako Direktor zloupotrebi službena ovlaštenja i svoj položaj i nanosi
 • štetu radnicima ili Ustanovi,
 • Ako dozvoli političko ili religijsko organizovanje i djelovanje radnika u Ustanovi,
 • Ako odbije da izvrši pravosnažnu sudsku ili upravnu odluku nadležnih državnih organa,
 • Ako se bavi djelatnošću koja je u konfliktu interesa sa Ustanovom.

 

7. PRESTANAK – GAŠENJE USTANOVE

 Član  26.

Ustanova se gasi odnosno prestaje sa radom u slučajevima :

 • Ako joj je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove,
 • Ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi utvrđeni zakonom za obavljanje djelatnosti,
 •  Odlukom Osnivača,
 • Ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u sudski registar,
 • Ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno,
 • Spajanjem sa drugom ustanovom,
 • U drugim slučajevima predviđenim zakonom.

8. ORGANIZACIJA  RADA  USTANOVE

Član    27.

U cilju što uspješnijeg , efikasnijeg i ekonomičnijeg ostvarivanja funkcija djelatnosti, Ustanova se organizuje kao jedinstvena cijelina.

Zbog operativnosti, srodnosti poslova i fizičkoj odvojenosti u različitim objektima, proces rada u ustanovi se organizuje u slijedeće radne jedinice :

 • Poslovi kulturno-umjetničke djelatnosti,
 • Poslovi u Gradskoj biblioteci i čitaonici,
 • Poslovi u gradskom kinu „Boka“,
 • Pravno-administrativni i finansijsko-računovodstveni poslovi,
 • Poslovi tehnike i održavanja.

Član   28.

Radne jedinice mogu imati svog rukovodioca koji nije lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član   29.

Radne jedinice se mogu spajati, ukidati ili stvarati nove u zavisnosti od objektivnih potreba ostvarivanja funkcija Ustanove.

Predlog za eventualne promjene daje Direktor Ustanove Upravnom odboru.

Član   30.

U slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktima Ustanove, a posebno u vrijeme povećanog obima poslova kod organizovanja festivala, sajmova knjiga i manifestacija većeg obima, Direktor može da, privremeno, rasporedi određenog radnika u drugu radnu jedinicu.

Član   31.

Detaljnija organizacija rada u Ustanovi, opis poslova i radnih zadataka, uslovi za njihovo obavljanje, broj izvršilaca i druga pitanja, regulišu se opštim aktom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Ustanovi koji mora biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član   32.

Na opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova kojim se detaljnije regulišu pitanja iz ovog poglavlja( od člana 27. do člana 31.) saglasnost daje Predsjednik Opštine.

 

9. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA USTANOVE

Član   33.

Prava, obaveze i odgovornosti radnika se, pored zakona, Opšteg i Granskog kolektivnog ugovora, utvrđuju i posebnim kolektivnim ugovorom u Ustanovi (kod poslodavca).

Posebnim kolektivnim ugovorom u Ustanovi se ne mogu propisivati manja prava, obaveze i odgovornosti od predviđenih u zakonu, Opštem i Granskom kolektivnom ugovoru.

Član  34.

Posebnim (pojedinačnim)ugovorom u Ustanovi (kod poslodavca) propisuju se naročito :   

 • uslovi i način zasnivanja radnog odnosa,
 • ostvarivanje prava , obaveza i odgovornosti radnika,
 • prijem pripravnika,
 • ostvarivanje zaštite na radu,
 • disciplinska i materijalna odgovornost radnika,
 • poslovi i radni zadaci na koje se mogu primati radnici na određeno vrijeme, po kojem postupku i po kojim uslovima,
 • poslovi i radni zadaci za koje se , probnim radom, vrši provjera stručnih i drugih sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa  i po kojem postupku i uslovima,
 • druga pitanja od važnosti az Ustanovu a u skladu sa zakonom, Opštim i Granskim kolektivnim ugovorom.

              Pitanja iz prethodnog stava se mogu regulisati sa jednim ili više Opštih akata.

Član   35.

Opštim aktom Ustanove uređuju se pitanja zaštite na radu, što podrazumjeva da se u procesu rada moraju obezbjediti uslovi za zdravstvenu, higijensko-tehničku i drugu zaštitu na radu u skladu sa pozitivnim propisima.

Član   36.

              U Ustanovi radnici su međusobno i lično odgovorni da savjesno izvršavaju radne obaveze.

             Radnik odgovara za povredu radnih obaveza i druge povrede radne discipline učinjene sopstvenom krivicom.

             Odgovornost radnika može biti disciplinska i materijalna.

             Za povredu radne i disciplinske obaveze radniku se mogu izreći mjere utvrđene zakonom, Opštim, Granskim i Pojedinačnim ugovorom.

10.  INFORMISANJE  RADNIKA

Član  37.

Radnici Ustanove imaju pravo da budu pravovremeno, istinito i cjelovito informisani o svim pitanjima od značaja  za ostvarivanje njihovih prava, obaveza i odgovornosti.

Član  38.

          Radnici Ustanove imaju pravo da budu pravovremeno, cjelovito i istinito informisani o materijalnom i finansijskom poslovanju Ustanove:

 • ostvarenim prihodima i rashodima Ustanove,
 • o sredstvima za raspodjelu dohotka,
 • o sredstvima za plate, načinu obračuna i primjeni koeficijenta,
 • o izdvajanjima za rješavnje stambenih pitanja,
 • o sredstvima za regres,topli obrok, zimnicu i putarinu(prevoz),
 • o sredstvima za stručno osposobljavanje,
 • o sredstvima za jubilarne nagrade, za otpremninu prilikom odlaska u penziju,
 • o pomoći u slučaju bolesti ili smrti radnika ili člana njegove uže porodice,
 • o solidarnoj pomoći radnicima koji se nađu u stanju socijalne potrebe,
 • o svim drugim pitanjima od značaja za radnike.

Član  39.

          Kao oblici pravovremenog, cjelovitog i istinitog informisanja radnika mogu se koristiti :

 • lično dostavljanje akata radnicima,
 • isticanje akata na oglasnoj tabli Ustanove koja služi za internu upotrebu,
 • isticanje akata na vidnim mjestima u objektima Ustanove gdje se odvija proces rada i gdje radnici obično borave za vrijeme rada,
 • putem sindikalnih sjednica,
 • putem Interneta.

          Za pravovremeno, cjelovito i istinito informisanje radnik odgovoran je Direktor Ustanove.

11. SARADNJA SA SINDIKATOM

Član   40.

Organi upravljanja i rukovođenja u Ustanovi su dužni da u potpunosti ostvaruju saradnju sa sindikatom Ustanove o svim pitanjima od interesa i značaja za radnike u skladu sa zakonom, Opštim,Granskim i Pojedinačnim ugovorom.

Član  41.

Sindikalna organizacija u Ustanovi je dužna da svoje sjednice održava na način da se ne remeti proces rada u Ustanovi i po pravilu van radnog vremena.

Član  42.

Radniku koji odsustvuje sa posla zbog obavljanja neke funkcije ili radnje za potrebe sindikata, uz prethodno obavještavanje Direktora ustanove,ne može se umanjiti lični dohodak ili bilo koje drugo pravo niti se zbog te odsutnosti može protiv njega voditi disciplinski postupak.

12. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član  43.

Ustanova i Osnivač su dužni da obezbjede i organizuju obavljanje djelatnosti uz maksimalno poštovanje radnji i mjera neophodnih za očuvanje i zaštitu životne okoline saglasno zakonu.

Očuvanje i zaštita životne sredine se mora sprovoditi kako u objektima Ustanove tako i van nje, aposebno kada se organizuju masovne manifestacije na gradskim trgovima, ulicama ili na morskom akvatorijumu.

Član   44.

Mjere zaštite životne i radne sredine obuhvataju :

 • primjena savremenih tehničko-tehnoloških rešenja,koja obezbjeđuju sprečavanje odnosno otklanjanje zagađivanja životne i radne sredine,
 • otklanjanje uzroka koji dovode do zagađivanja životne i radne sredine,
 • zabrana pušenja u prostorijama Ustanove, sem onih u kojima to može biti dozvoljeno u skladu sa zakonom i slično.

13. POSLOVNA  TAJNA

Član    45.

Pod poslovnom tajnom podrazumjeva se isprava ili podatak čijim saopštavanjem neovlašćenim licima bi moglo štetiti poslovanju, interesima i ugledu Ustanove.

Pod ispravama i podacima se ne podrazumjevaju one koje imaju javni karakter ili služe kao javne isprave.

Član  46.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, trećim licima može saopštiti samo Direktor Ustanove ili lice kopje on ovlasti.

Član   47.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi radnici koji je na bilo koji način saznaju.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa u Ustanovi.

Član   48.

Neovlašćeno saopštavanje poslovne tajne trećim licima predstavlja težu povredu radne obaveze.

Član   49.

 Isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom su:

 • podaci i isprave koje organi upravljanja Ustanovom za takve proglase,
 • podaci i isprave koji sadrže ponudu za konkurs ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata,
 • podaci i isprave o dodjeli nagrada prilikom takmičenja na festivalima i drugim manifestacijama do njihovog objavljivanja,
 • drugi podaci i isprave ,koje su kao poslovna tajna predviđeni zakonom ili drugim pozitivnim propisima.

14. POSTUPAK  DONOŠENJA I IZMJENE STATUTA

Član    50.

Statut Ustanove donosi Upravni odbor Ustanove.

Statut Ustanove stupa na snagu kada na njega da pismenu saglasnost Osnivač.

Član   51.

Izmjene Statuta Ustanove se mogu vršiti na način i po postupku iz člana 50. ovog Statuta.

Član  52.

Ukoliko Statut Ustanove, iz bilo kog razloga, nije usklađen sa zakonom,osnivačkim aktom ili drugim pozitivnim propisom, za ta pitanja se imaju primjenjivati akti višeg reda odnosno jače pravne snage do usklađivanja Statuta sa njima.

15.  OPŠTA  AKTA USTANOVE

Član   53.

Opštim aktima u smislu ovog Statuta, smatraju se pravilnici, odluke i drugi akti kojima se uređuju odnosi u Ustanovi i to :

 • pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta,
 • pravilnik o radnim odnosima,
 • pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti  radnika,
 • pravilnik o ličnim dohocima i sredstvima zajedničke potrošnje,
 • pravilnik o zaštiti na radu.

U Ustanovi se mogu donositi i druga opšta akta kada je to propisano zakonomili drugim pozitivnim propisima.

16. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član    54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom davanja pismene saglasnosti Osnivača na njegov tekst.

Član  55.

Nakon stupanja na snagu ovog Statuta u roku od  90 dana, organi upravljanja Ustanovom su dužni da donesu Opšta akta Ustanove predviđena zakonom, Opštim i Granskim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

Član  56.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Javne ustanove Kulturni centar „Nikola Đurković“- Kotor od februara 1992. godine

U Kotoru, 2006.godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:

Otašević  Zoran dipl. ing.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka