Na osnovu člana 33. Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list RCG br. 27/99) Skupština Udruženja bibliotekara  Crne Gore, na sjednici od 01. 06. 2007. godine, donijela je

 

                                                  STATUT

                  UDRUŽENJA BIBLIOTEKARA CRNE GORE

 

I   NAZIV I SJEDIŠTE

                                               Član 1.

 

Udruženje bibliotekara Crne Gore ( u daljem tekstu Udruženje ) je stručna , profesionalna i nevladina organizacija bibliotekara i ostalog profesionalnog osoblja  koje obavlja bibliotečko-

informacionu djelatnost.

 

Udruženje okuplja članove sa teritorije Republike Crne Gore.

 

Udruženje nastavlja rad i tradicije prethodnih Društava bibliotečkih radnika Crne Gore.

 

 

                                               Član 2.

 

Naziv Udruženja je ''Udruženje bibliotekara Crne Gore''.

Sjedište Udruženja je na Cetinju.

 

                                               Član 3.

 

Udruženje je pravno lice sa pravima , obavezama i odgovornostima  utvrđenim  zakonom i ovim Statutom.

Udruženje predstavljaju, zastupaju i potpisuju predsjednik i sekretar Udruženja.

 

                                               Član 4.

 

Udruženje ima svoj pečat, štambilj i znak.

Pečat Udruženja je okruglog oblika , prečnika 2,5 cm i sadrži tekst: ''Udruženje bibliotekara Crne Gore –Cetinje'', ispisan ćiriličnim pismom.

Štambilj udruženja je pravougaonog oblika i sadrži naziv i sjedište Udruženja.

Znak Udruženja je otvorena knjiga sa akronimom  UBCG.

 

 

II   CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

                                               Član 5.

 

Ciljevi Udruženja su:

-  zaštita profesionalnog i ljudskog dostojanstva bibliotekara i ostvarivanje njihovih radnih,               stručnih,društvenih i materijalnih interesa,

-  afirmacija profesionalne etike i ostalih etičkih vrijednosti,

-  unapređivanje bibliotečko-informacione djelatnosti i ustanova u kojima se ona odvija,

-  afirmacija univerzalnih civilizacijskih vrijednosti,

-  zalaganje za demokratiju, ljudske slobode, uključujući pravo na slobodni protok informacija,

-  zalaganje za kvalitet,stručnost i kompetentnost u okvirima djelatnosti,

-  saradnja sa drugim istorodnim i sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu,

-  unapređivanje međunarodne saradnje iz ove djelatnosti,

-  školovanje,usavršavanje i sticanje naučnih i stručnih zvanja,

-  aktivno učešće u donošenju pravne normativistike iz okvira djelatnosti i praćenje njene primjene,

-  zalaganje za poboljšanje materijalnog i ekonomskog položaja bibliotečkih profesionalaca,

-  insistiranje na pravu izbora i pravu primanja i prenošenja informacija bez miješanja bilo kog centra ekonomske ili institucionalne moći.

 

                                               Član 6.

 

Udruženje svoju djelatnost obavlja kroz :

-  kontinuirano djelovanje u cilju ostvarivanja svojih ciljeva,

-  javnost rada i informisanje članstva,

-  organizovanje radnih tijela za praćenje i proučavanje pojedinih stručnih pitanja,

-  organizovanje seminara, savjetovanja, konferencija,diskusija i javnih rasprava o pojedinim pitanjima iz oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti,

-  organizovanje stručnih i popularnih predavanja,

-  članstvo u međunarodnim strukovnim organizacijama,

-  saradnju sa institucijama kulture,obrazovanja i nauke iz zemlje i svijeta,

-  organizovanje stručnih ekskurzija,

-  izdavanje naučnih i stručnih publikacija,

-  donošenje deklaracija,preporuka i smjernica,

-  realizaciju projekata po konkursima domaćih i stranih institucija,udruženja i fondacija.

 

                                               Član 7.

 

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada se obezbjeđuje putem izvještaja,otvorenosti za sredstva javnog informisanja i izdavanja svojih publikacija.

Udruženje je dužno da svojim članovima i organima učini dostupnim dokumentaciju o radu Udruženja i finansijskom poslovanju.

O javnosti rada Udruženja stara se Upravni odbor Udruženja.

 

 

III  ČLANOVI UDRUŽENJA

 

                                               Član 8.

 

Članovi Udruženja su redovni,kolektivni i počasni.

Redovni članovi Udruženja postaju dobrovoljnim upisom,profesionalci koji obavljaju ovu djelatnost u Crnoj Gori.

Kolektivni članovi mogu biti pravna lica koja su zainteresovana da pomognu ostvarivanje zadataka Udruženja i razvoj bibliotekkarstava. Kolektivni član Udruženja postaje se učlanjivanjem.

Počasni članovi mogu biti lica koja imaju naročite zasluge za bibliotekarstvo u Crnoj Gori,odnosno za Udruženje.

 

                                               Član 9.

 

Članovi Udruženja upisuju se u evidenciju članstva.

Odluku o prijemu za počasnog člana Udruženja donosi Upravni odbor.

 

                                               Član 10.

 

Prava i dužnosti redovnih članova udruženja su:

-  da se slobodno udružuju i i svoju aktivnost ostvaruju u Udruženju;

-  da svojim profesionalnim i ličnim ponašanjem čuvaju ugled i principe Udruženja;

-  da se pridržavaju Etičkog kodeksa Udruženja;

-  da učestvuju u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;

-  da biraju i da budu birani u organe,radna tijela i za predstavnike Udruženja;

-  da pokreću inicijative,daju predloge i međusobno sarađuju;

-  da se stručno osposobljavaju i usavršavaju uz pomoć Udruženja;

-  da traže pomoć i podršku Udruženja radi ostvarivanja stručnih, radnih i profesionalnih interesa;

-  da sprovode odluke organa i učestvuju u aktivnostima koje organizuje ili pokreće Udruženje;

-  da uredno plaćaju članarinu.

 

                                               Član 11.

 

Visinu članarine utvrđuje Skupština Udruženja.

Redovni i kolektivni članovi Udruženja plaćaju članarinu.

 

                                               Član 12.

 

Članstvo u Udruženju prestaje:

 

-   istupanjem

-   isključenjem

-   prestankom rada Udruženja.

 

Smatra se da je član istupio iz Udruženja ukoliko to izričito izjavi, ukoliko neopravdano ne učestvuje u aktivnostima Udruženja ili ne plaća članarinu. Član Udruženja može zamrznuti svoje članstvo na određeno vrijeme, nakon molbe podnijete u pisanom obliku.

Član se isključuje iz Udruženja ukoliko djeluje suprotno ciljevima, zadacima i interesima Udruženja.

 

                                               Član 13.

 

Unutrašnje nesuglasice i protivurječnosti rešavaće Sud časti , saglasno odredbama Etičkog kodeksa.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na osnovu mišljanja Suda časti.

Konačnu odluku o isključenju donosi Skupština uzimajući u obzir stav Upravnog odbora i Suda časti nakon čega je ova odluka konačna.

 

                                               Član 14.

 

Za stvaralački rad i doprinos razvoju i unapređenju  bibliotekarske struke i profesije, Udruženje dodjeljuje nagradu ''Dr Niko Simov Martinović'' .

Nagrada se donosi na osnovu Pravilnika o dodjeli i raspisanog konkursa.

 

                                               Član 15.

 

Glasilo Udruženja bibliotekara Crne Gore je '' Bibliološki glasnik''.

 

IV  ORGANI UDRUŽENJA

 

                                               Član 16.

 

Organi Udruženja su:

-  Skupština Udruženja;

-  Upravni odbor;

-  Predsjednik Udruženja;

-  Sekretar Udruženja;

-  Nadzorni odbor;

-  Sud časti.

 

1.  Skupština Udruženja

 

                                               Član 17.

 

Skupština je najviši organ udruženja i punopravno odlučuje ako je od ukupnog članstva prisutna najmanje 1/3 delegata.

Svaki član Udruženja ima svojstvo delegata Skupštine Udruženja.

 

                                               Član 18.

 

Skupština radi u sjednicama.

Skupština se sastaje najmanje jedanput u dvije godine.

Skupštinu saziva predsjednik.

Rad Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik može sazvati Skupštinu na predlog Upravnog odbora ili na zahtjev jedne trećine članova.

Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva ,predlagač može sam sazvati sjednicu i predložiti dnevni red.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi zapisničar kojega bira Skupština , a ovjeravaju dva ovjerivača, takođe izabrana na Skupštini Udruženja.

 

                                             

                                                Član 19.

 

Sjednice Skupštine su javne.

Odluke Skupštine su punopravne ako se za njih izjasni najmanje prosta većina od prisutnog broja članova.

Odluke se donose javnim glasanjem osim u slučajevima kada Skupština odluči da glasanje bude tajno.

Odluke Skupštine potpisuje predsjednik Udruženja.

 

                                               Član 20.

 

Skupština Udruženja:

 

-  donosi Statut;

-  usvaja izvještaj o radu Upravnog odbora;

-  bira Upravni odbor , predsjednika i sekretara;

-  odlučuje o prestanku rada Udruženja;

-  razmatra ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja i o tome zauzima stavove;

-  donosi odluke o visini članarine;

-  odlučuje u drugostepenom postupku o isključivanju članova Udruženja;

-  razmatra i druga pitanja u skladu sa ciljevima i zadacima Udruženja.

 

2.  Upravni odbor

 

                                               Član 21.

 

Upravni odbor Udruženja je kolektivni organ upravljanja koji se stara o sprovođenju ciljeva i zadataka Udruženja , odluka i zaključaka Skupštine.

 

                                                Član 22.

 

Upravni odbor Udruženja čine 9 članova , uključujući predsjednika i sekretara.

Mandat članova Upravnog odbora određuje Skupština.

 

                                               Član 23.

 

Upravni odbor Udruženja utvrđuje politiku i radi na sprovođenju ciljeva i zadataka  Udruženja na osnovu usvojenih programa , stavova i zaključaka ; rukovodi radom Udruđženja ; odlučuje o korišćenju sredstava Udruženja ; odlučuje o izboru predstavnika Udruženja u drugim organizacijama i tijelima ; imenuje urednike publikacija i bira Redakciju stručnog časopisa

'' Bibliološki glasnik'' , imenuje komisije i tijela Udruženja ; organizuje savjetovanja , seminare, stručna predavanja i druge oblike stručnog u savršavanja; sarađuje sa drugim asocijacijama ; donosi planove i izvještaje ; priprema Skupštinu.

      Sjednice Upravnog odbora Udruženja saziva i njima rukovodi predsjednik ili sekretar         

Udruženja . Odluke se donose većinom glasova prisutnih , na sjednicama kojima prisustvuje najmanje polovina članova Udruženja.

 

3.  Predsjednik i sekretar Udruženja

 

                                             

                                                Član 24.

 

Predsjednik Udruženja predstavlja, zastupa i potpisuje Udruženje , saziva Skupštinu i sjednice Upravnog odbora U; rukovodi njihovim radom, obavlja i druge funkcije i poslove predsjednika u skladu sa ovim statutom.

Sekretar Udruženja zastupa i potpisuje Udruženje. U slučaju spriječenosti predsjednika Udruženja, sekretar predstavlja Udruženje i zamjenjuje predsjednika u poslovima sazivanja sjednica Skupštine i Upravnog odbora i rukovoženja njihovim radom.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana je predsjednik, odnosno sekretar Udruženja.

 

4.  Nadzorni odbor

 

                                               Član 25.

 

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Udruženja , o čemu sastavlja izvještaj i dostavlja ga Skupštini.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na skupštini.

Nadzorni odbor radi po Poslovniku.

 

5.   Sud časti

 

                                               Član 26.

 

O zaštiti Kodeksa i samoj primjeni staraće se Sud časti Udruženja. Čine ga predsjednik i 2 člana, koje bira Skupština Udruženja. Sud časti radi po Poslovniku.

 

6.   Radna tijela Udruženja

 

                                               Član 27.

 

Upravni odbor Udruženja obrazuje komisije i druga radna tijela sa zadatkom da proučavaju i razmatraju pojedina značajna pitanja radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja, utvrđuje predloge, usaglašava stručna mišljenja i na drugi način pomažu Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

Udruženje ima sljedeće komisije i radna tijela:

 

-Komisija za normativnu djelatnost

-Komisija za bibliotečke standarde

-Komisija za međunarodnu saradnju,

-Komisija za nagrade,

-Komisija za školske biblioteke,

-Komisija za visokoškolske biblioteke,

-Komisija za narodne biblioteke,

-Redakcija časopisa ''Bibliološki glasnik'' i

-Redakcija Web stranice UBCG.

 

Broj i sastav članova pojedinih komisija utvrđuje se odlukom o njihovom obrazovanju. Upravni odbor Udruženja može obrazovati i druga tijela radi rješavanja pojedinih aktuelnih pitanja.

V  SREDSTVA UDRUŽENJA

 

                                               Član 28.

 

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženje obezbjeđuje sredstva iz sledećih izvora:

 

-  iz članarine,

-  dobrovoljnih priloga i poklona,

-  po osnovu učešća na domaćim i međunarodnim projektima,

-  iz drugih izvora.

 

VI  IZMJENE I DOPUNE STATUTA

 

                                               Član 29.

 

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati organi Udruženja i članovi Udruženja.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta dostavlja se Upravnom odboru Udruženja, koje je dužno da se u roku od 60 dana izjasni o tome.

Ako je Upravni odbor Udruženja saglasan sa predlogom, dužan je da utvrdi nacrt, odnosno predlog za izmjene i dopune Statuta i dostavi ga na razmatranje i usvajanje. Ako Upravni odbor nije saglasan sa predlogom, dužan je da o tome obavijesti podnosioca inicijative.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se na isti način i po istom postupku kako je donijet i ovaj Statut.

 

VII  PRESTANAK UDRUŽENJA

 

                                               Član 30.

 

Udruženje prestaje sa radom ako se ne ostvaruju ciljevi i zadaci zbog kojih je osnovano.

    Imovina Udruženja predaje se organizaciji koja ga nasleđuje, a ako takve organizacije nema, imovina se predaje Centralnoj narodnoj biblioteci ''Đurđe crnojević, s tim da se preda onom udruženju ili organizaciji koji bi bili osnovani sa istim ili sličnim ciljevima i zadacima.

    Inicijativu za prestanak rada Udruženja mogu dati organi Udruženja i članovi Udruženja. Inicijativa mora biti obrazložena.

 

                                               Član 31.

 

Predsjednik, odnosno sekretar Udruženja dužni su da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada obavijeste nadležni organ radi brisanja iz registra.

 

VIII   ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                               Član 32.

 

Statut stupa na snagu danom donošenja , a primjenjivaće se od dana ovjere kod nadležnog organa uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja bibliotekara Crne Gore od 19. novembra 1999. godine.                                                                                              

                                                                                       PREDSJEDNIK UBCG

                                                                                            dr Zdravko Vukčević

 

 

 

                                              

 

                                          

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka