Uslovi i korišćenje kompjutera, interneta i fotokopir aparata:

 • svaki započeti sat korišćenja Interneta 2€  ;

   

 • štampanje jedne stranice sa kompjutera odnosno Interneta, diska ili flash memorije 0, 20€ (20 centi) po stranici;

   

 • fotokopiranje jedne stranice na fotokopir aparatu 0,10€ (10 centi), a ako se fotokopira na obje stranice istog lista 0,15€ (15 centi) po listu.

  Kazne

 • Članovi Biblioteke koji zadrže pozajmljenu publikaciju duže od dozvoljenog roka dužni su platiti kaznu u iznosu od 5 € mjesečno računajući protok vremena od trideset dana od narednog dana isteka roka za vraćanje publikacije.

   

 • Ukoliko član Biblioteke ne plati članarinu, kaznu ili ne vrati publikaciju duže od tri mjeseca od dana kada je pozajmio, prestaje mu članstvo u Biblioteci i protiv njega će se pokrenuti sudski postupak za obeštećenje.

   

 • Korišćene svih usluga i kazna uplaćuje se na žiro račun JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' ili u gotovini uz priznanicu kod zaposlenih u Biblioteci.

   

 

 

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka